Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
user:sachy:novypredpis [2018/07/28 23:42]
sachy odkazy na brmrestart
user:sachy:novypredpis [2018/08/05 20:31] (current)
sachy smazano na Barneyinu zadost
Line 1: Line 1:
 ====== Nový předpis ====== ====== Nový předpis ======
 +
 +Novy predpis naleznete [[members:​restart:​start|tu]]
  
 ==== Motivace ==== ==== Motivace ====
Line 9: Line 11:
 {{:​user:​sachy:​how_long_it_takes_to_complete_a_task.gif?​direct|}} {{:​user:​sachy:​how_long_it_takes_to_complete_a_task.gif?​direct|}}
  
-==== Návrh Předpisu o mentorech === 
- 
-Paralelni [[members:​restart:​start|reseni mentorske otazky]] prosazuje Barney a pinky. ​ 
- 
-Mentorství částí brmlabu znamená převzetí zodpovědnosti za funkčnost spojenou s oprávněním zasáhnout. 
-Mentoři by měli odstínit Radu (jako orgán, nikoli jednotlivé členy) od detailů na různých pracovištích. 
- 
-Tento nový předpis doplnuje [[members:​vnitrni-predpisy:​prostredky]] 
- 
-1) Mentor: 
-  * 1a) je rozhodnutím Rady spolku pověřen vedením definovaného prostoru nebo projektu 
-  * 1b) může mít k dispozici Radou spolku svěřené finanční prostředky na provoz, opravy a vylepšení. O jejich využití vede záznam (kdy, co, částka) přístupný všem členům spolku. 
-  * 1c) může kdykoli na mentorství resignovat 
-  * 1d) může být kdykoliv rozhodnutím Rady spolku zbaven pozice mentora 
-  * 1e) nesmí mít vůči spolku dluh vyšší než jeden měsíční členský příspěvek. Pokud dluh vznikne během mentorství,​ a člen ani po upozornění dluh nevyrovná, status mentora ztrácí. 
- 
-2) Mentor má povinnost: 
-  * 2a) udržovat dle svých možností svěřené prostředky v co nejlepším stavu 
-  * 2b) pokusit se proškolit řádné členy, kteří mají o svěřené prostředky zájem 
- 
-3) Mentor má pravomoc: 
-  * 3a) omezit přístup do svěřeného prostoru nečlenům spolku 
-  * 3b) omezit používání svěřených prostředků neproškoleným osobám 
-  * 3c) omezit přístup do svěřeného prostoru řádnému členovi nejvýše na jeden kalendářní měsíc. Své rozhodnutí zdůvodní. 
-  * 3d) omezit přístup do svěřeného prostoru členům ve zkušební lhůtě 
-  * 3e) řídit průběh a případně odmítnout aktivitu ve svěřeném prostoru nebo se svěřenými prostředky //(Např. zatrhnout přípravu [[https://​en.wikipedia.org/​wiki/​Dioxygen_difluoride|FOOF]] v chemlabu)// 
- 
-4) Ne-mentoři 
-  * 4a) mají povinnost respektovat rozhodnutí mentora 
-  * 4b) pokud svým projektem omezí používaní vybavení (například týdenní tavba ve vysokoteplotní pícce), mají povinnost se s mentorem předem domluvit ​ 
-  * 4c) mají právo procházet prostorem do kterého mají omezený vstup, pokud je omezený prostor jedinou možností jak se dostat do prostor, ke kterým přístup mají (napriklad pruchod hwlabem do biolabu). 
- 
-5) Řešení problémů: 
-  * 5a) Vědomé ignorování rozhodnutí mentora může být důvodem k omezení přístupu dle 3c) 
-  * 5b) Proti rozhodnutí mentora se lze odvolat k Radě spolku. Odvolání nemá odkladný účinek. 
-  * 5c) Při opakovaných prohřešcích mentor informuje Radu. Rada může řádnému členovi zakázat přístup ke svěřeným prostředkům nejdéle do nejbližší Valné hromady. 
-  * 5d) 3 a více mentorů může navrhnout vyloučení člena ze Spolku. Rada je povinna se tímto návrhem zabývat. //(Tohle bude chtít harmonizovat se Stanovami)//​ 
- 
-==== Návrh Předpisu o přijímaní nových členů ==== 
- 
-Paralelni [[members:​restart:​start|reseni novych clenu]] prosazuje Barney a pinky. ​ 
- 
-Brmlab vyrostl a už se neznáme každý s každým. Mnoho členů v minulosti přišlo, nechalo se přijmout a nikdo je nikdy neviděl, v horším případě stihli nadělat dluhy. 
- 
-1) Zájemce o členství: 
- 
-  * 1a) se přijde několikrát osobně podívat do brmlabu, seznámí se 
-  * 1b) představí Radě a dotčeným mentorům projekty do kterých by se chtěl zapojit, či své nové nápady 
-  * 1c) pošle přihlášku (jméno, preferované oslovení, email) na signup@brmlab.cz 
-  * 1d) po přijetí Radou se stává Členem ve zkušebním období (ČZO) 
- 
-2) Člen ve zkušebním období 
- 
-  * 2a) Zkušební období člena má délku 6 měsíců 
-  * 2b) Na konci zkušebního obdobi nesmí mít dluh vůči spolku 
-  * 2c) Nemůže být mentorem 
-  * 2d) Nemůže kandidovat do Rady, Revizní komise nebo na Předsedu spolku 
-  * 2e) Po uplynutí zkusebni doby se stává řádným členem 
- 
-3) Řešení problémů 
- 
-  * 3b) Shoda alespon 3 mentorů může ČZO pozastavit členství nejdéle na jeden měsíc. Pozastavením členství se pozastavuje i zkušební období. Rada spolku při nejbližší příležitosti rozhodne o dalším postupu. 
- 
-==== Uprava Stanov ==== 
- 
-Uprava Stanov je potreba kvuli implementaci predchozich predpisu: 
- 
-=== Moznost ukonceni clenstvi Radou za opakovane prohresky === 
-Puvodni zneni: 
-  II 8) Člen může být vyloučen ze sdružení Valnou hromadou. Pro dlouhodobé neplacení členských příspěvků může člena vyloučit Rada spolku svým rozhodnutím. Rada spolku smí vyloučit pouze člena, kterému je oprávněna pozastavit členství. 
-Navrzena uprava: 
-  II 8) Člen může být vyloučen ze sdružení Valnou hromadou. Z duvodu 9.a a 9.c může člena vyloučit Rada spolku svým rozhodnutím. Rada spolku smí vyloučit pouze člena, kterému je oprávněna pozastavit členství. 
- 
-=== Poruseni Stanov nebo Vnitrnich predpisu === 
-Puvodni zneni: 
-  II 9.c) opakovaná výstraha za porušení stanov, 
-Navrzena uprava: 
-  II 9.c) opakovaná výstraha za porušení stanov nebo vnitrnich predpisu, 
- 
-=== Vylouceni clena ve zkusebni dobe === 
- 
-Novy bod: 
-  II 3.f) ma-li clen po 6 mesicich od prijeti dluh vuci Spolku 
- 
-=== Resignace z voleneho organu === 
- 
-Clen by mel mit moznost z voleneho organu resignovat na vlastni zadost. 
- 
-Novy bod: 
-  III 1.e) na vlastni zadost resignovat z funkce ve volenem organu Spolku 
- 
-Nebo alternativně 
- 
-Původní znění: 
-  IV 6) Členství v orgánech spolku zaniká společně se zánikem členství ve spolku 
-Navržená úprava: 
-  IV 6) Členství v orgánech spolku zaniká společně se zánikem členství ve spolku nebo resignací na vlastní žádost 
  
 
Except where otherwise noted, content on this wiki is licensed under the following license: CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 4.0 International
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki